Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

 • Zápis detí do prvých ročníkov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka pre školský rok 2024/2025

  Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2024/2025

  V súlade s § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien sa zápis detí do I. ročníkov základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2024/2025 uskutoční v termínoch

  12. apríla 2024 v čase od 15:00 do 18:00 (piatok) a

  13. apríla 2024 v čase od 08:00 do 12:00 (sobota)

  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Žiak plní povinnú školskú dochádzku podľa trvalého bydliska v základnej škole v školskom obvode v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2023, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti s trvalým bydliskom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ako vyplýva zo zmien vykonaných Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2023, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 6.5.2023, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

  Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2024.

  Bližšie informácie o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky budú zverejnené na webových stránkach jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka:

  ZŠ Budatíska 61, Bratislava www.zsbudatinska.edupage.org 

  ZŠ Černyševského 8, Bratislava www.zscerba.edupage.org

  ZŠ Dudova 2, Bratislava www.zsdudova.edupage.org

  ZŠ Gessayova 2, Bratislava www.zsgessayova.edupage.org

  ZŠ Holíčska 50, Bratislava www.zsholicska.sk

  ZŠ Lachova 1, Bratislava www.zslachova.sk

  ZŠ Nobelovo námestie 6, Bratislava www.zsnobel.edupage.org

  ZŠ Pankúchova 4, Bratislava www.zspankuchova.edupage.org

  ZŠ Prokofievova 5, Bratislava www.zsprokofievova.edupage.org

  ZŠ Tupolevova 20, Bratislava www.zs-tupolevova.edupage.org

  ZŠ Turnianska 10, Bratislava www.zstuba.edupage.org

   

  Ján H r č k a, v. r. starosta

 • Majstrovstvá Bratislavského kraja štvorčlenných školských družstiev žiakov v rapid šachu

  Dňa 21.2.2024 štyria žiaci reprezentovali našu školu na Majstrovstvách Bratislavského kraja školských družstiev v rapid šachu. Turnaj sa uskutočnil v DK Vetvár v Bratislave - Podunajských Biskupiciach. Zúčastnili sa ho zmiešané (minimálne jedna žiačka) štvorčlenné družstvá zo základných škôl a gymnázií z celého Bratislavského kraja. Celkovo 191 žiakov a žiačok vytvorilo spolu 43 školských družstiev.

  Za našu školu súťažili žiaci: Dominik H. (8.A), Kyrylo K. (8.B), Richard P. (5.C) a žiačka Hana D. (8.B). Každý z nich dosiahol aspoň jednu výhru. Absolvovali šesť kôl, jedno kolo mali voľno. Nad dvoma školami vyhrali, so štyrmi školami prehrali. Ako tím podali bojovný výkon, vzájomne sa potiahli. Napokon obsadili v silnej konkurencii konečné 32. miesto.

       Všetkým šachistom gratulujeme, našu školu ste reprezentovali so cťou.

   

 • Navštívili nás predškoláci

  Dňa 14.02.2024 do našej ZŠ zavítali predškoláci z MŠ Gessayova 31. Deti sa stretli  s kamarátmi prvákmi v telocvični, aby si spoločne zacvičili a zasúťažili.

 • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu fotografiu z Eko- výchovného kurzu v Roháčoch 2023


  Podobne ako v minulom školskom roku, i tentoraz sa žiaci 2. stupňa, učitelia a rodičia zapojili do hlasovania o najkrajšiu fotografiu z Eko- výchovného kurzu v Roháčoch. Účastníci eko-kurzu súťažili v rovnakých kategóriách ako ich minuloroční spolužiaci.

  Víťazom dvoch kategórií, a to Čaro prírody a Na Orave dobre, na Orave zdravo sa stal Gregor Z. zo 7.A
  triedy, v kategórii Symfónia farieb získala najvyšší počet hlasov Lesana L. zo 6.A triedy.


  Víťazom blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za krásne fotografie, ktoré budú súčasťou stálej expozície v našej škole.

 • Záverečná konferencia projektu Erazmus+ Malé partnerstvá v Bratislave

  Dňa 16.02.2024 sa v priestoroch DK Lúky uskutočnila záverečná konferencia nášho projektu Erazmus + Malé partnerstvá Buď greenfluencer a zmeň svoje okolie. Tak ako Brno v decembri, i Bratislava privítala  žiakov z partnerskej školy a spoločnými silami odprezentovali zapojení žiaci svoje príspevky o dôležitosti ochrany prírody, separovaní odpadu a jednotlivých projektových aktivitách.

  Bolo pre nás potešením, že žiaci mohli privítať na svojej konferencii nielen zástupcov zo svojich radov, ale i vzácnych hostí z radov oddelenia školstva a kultúry MČ Petržalka, pani lektorku, ktorá naše deti sprevádzala v teréne na jednotlivých projektových aktivitách, pani riaditeľky z iných škôl v Petržalke, rodičov a príbuzných prezentujúcich žiakov, zástupcov rady školy , ale i rodičov ostatných žiakov našej školy.

  K príjemnej atmosfére prispeli i deti z folklórneho súboru Čunovský kŕdeľ, ktoré svojím vystúpením otvorili celú konferenciu a ktorých nádherný spev a tance nepochybne prispeli k neopakovateľnému zážitku. Súčasťou konferencie bola i výstava žiackych prác a žiackych fotografií z jednotlivých kurzov v Roháčoch.

  Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí akoukoľvek aktivitou prispeli k úspešnej realizácii všetkých projektových aktivít počas dvojročného trvania celého projektu.

  Veríme, že vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci našej školy nadobudli počas projektu, využijú i v reálnom živote a spomienky budú iba pozitívne.

   

 • Valentínky rozdávali po triedach radosť

  Valentínsky deň - 14. februára sa na škole uskutočnila Valentínska pošta. Sviatok Valentína je sviatkom zaľúbených. 

  Na škole sme mohli odovzdať Valentínku do krabice. Cieľom Valentínky bolo  niekoho potešiť milým odkazom, srdiečkom.

  Žiaci zo žiackeho parlamentu vyzbierali Valentínky a rozdávali po triedach radosť.

  Veríme, že takýto pekný deň si urobíme aj o rok.

 • Školský turnaj starších žiakov a žiačok

  ZŠ  Gessayova  v  zrýchlenom  šachu - kvalifikácia

  V piatok 2.2. a v pondelok 5.2.2024 sa uskutočnil školský turnaj starších žiakov a žiačok ZŠ Gessayova v rapid šachu. Na štyroch šachovniciach zápolilo po oba dni spolu 7 chlapcov a 2 dievčatá o možnosť kvalifikovať sa na Majstrovstvá Bratislavského kraja štvorčlenných školských družstiev žiakov v rapid šachu. Počas dvoch dní každý odohral aspoň štyri partie (maximálne osem). V piatok prišlo hrať 7 žiakov a 1 žiačka, v pondelok 3 žiaci a 1 žiačka. Žiaci a žiačky boli do školského turnaja vybraní podľa úspešnosti v predošlých turnajoch.

   

       Najlepšími šachistami medzi staršími žiakmi na základe výsledkov tohto turnaja sú:

  1. Kyrylo K. (8.B)                                                         7,5 boda /   8 partií    
  2. Richard P. (5.C)                                                        5,5 boda /   8 partií
  3. Dominik H. (8.A)                                                      4 body /      4 partie
  4. Matej S. (8.C)                                                            3,5 boda /   8 partií

   

       Prví traja žiaci postupujú na majstrovstvá ako „A“ družstvo. Na súpiske ich doplní žiačka Hana D. (8.B). Žiaci a žiačka, ktorí skončili na ďalších miestach môžu ešte postúpiť na spomínané majstrovstvá ako „B“ družstvo. To závisí od naplnenia kapacity majstrovstiev. Družstvá sú štvorčlenné, zmiešané (z toho má byť minimálne jedna žiačka).

       Majstrovstvá Bratislavského kraja štvorčlenných školských družstiev v rapid šachu sa uskutočnia v stredu 21.2.2024 v Dome kultúry Vetvár v Bratislave - Podunajských Biskupiciach. Všetkým šachistom, ktorí budú reprezentovať našu školu budeme držať palce.

   

   

 • Karneval v ŠKD sa vydaril

  Dňa 7.2 2024 sa v ŠKD konal karneval v rámci fašiangov. Súčasťou karnevalu bolo predstavenie masiek, hry a tanec. 

  Viera Klučariková, vedúca ŠKD

 • POZVÁNKA: Na záverečnú konferenciu projektu Erazmus +

  Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vás pozvať na záverečnú konferenciu nášho projektu Erazmus +, ktorá sa uskutoční dňa 16. februára 2024 v DK Lúky o 10:00 hodine. Na konferencii vystúpia naši žiaci a žiaci z partnerskej školy v Brne so svojimi príspevkami o ochrane prírody. Vstup je bezplatný. 

  V prípade záujmu nám, prosím, napíšte, aby sme vedeli zabezpečiť miesta.

  S pozdravom vedenie školy

 • Prvý polrok školského roka 2023/2024 ukončia žiaci polročným hodnotením

  Riaditeľstvo ZŠ Gessayova 2  oznamuje rodičom a žiakom, že výpisy klasifikácie prospechu a správania za 1. polrok školského roka 2023/2024, žiakom odovzdajú triedni učitelia  v stredu 31. januára na poslednej vyučovacej hodine.

  Po prevzatí výpisov polročných hodnotení žiaci kontinuálne pokračujú v školskom vyučovaní už bez polročných prázdnin. Najbližšie voľno čaká školákov počas jarných prázdnin v marci.

  Vedenie ZŠ Gessayova

 • Deti môžete prihlásiť do Jazykových komunikačných klubov

  Vyučovanie bude v priestoroch našej školy.

  Milí rodičia,

   

  Na základe zvyšujúcej sa potreby komunikácie v anglickom jazyku spúšťame unikátny projekt s jazykovou školou My Brain Academy Bratislava2, ktorá pomáha Vašim deťom v zlepšovaní komunikačnej angličtiny prostredníctvom "Jazykových komunikačných klubov" v priestoroch našej školy po vyučovaní.

  Ich metodika vychádza z prepájania školského učiva do myšlienkových máp, čo zabezpečí u Vašich detí pochopenie jazyka, odstránenie bariér a strachu z plynulej komunikácie.

  Posielame Vám k nahliadnutiu prezentačné video a link na elektronickú prihlášku, ktorú je potrebné vyplniť.

  Výučba na škole by začala v termíne od 5.2.2024, v trvaní 1xtýždenne - 6O minút

   

  V prípade potreby kontaktujte pani Maju Minarovič

  Tel: 0911 21 85 85

   

  Link na prihlásenie: https://mybrainacademy.sk/sk/prihlaska

   

   Maja Minarovič
  MyBrain Academy Bratislava2

 • Vianočný koncert

  Posledný deň školského vyučovania v našej škole sa niesol vo vianočnej atmosfére vďaka vianočnému koncertu v podaní veľkého koncertného dychového orchestra. Nielen vianočné skladby si pre žiakov I. a II. stupňa pripravili študenti konzervatória na Tolstého ul. v Bratislave pod vedením prof. N. Kanišáka. Koncertom nás sprevádzala p. M. Lišková.

  Ďakujeme p. Flámovej a ZRR za zorganizovanie uvedeného podujatia pre našich žiakov a učiteľov.

 • Za predaj medovníčkov budú nové knižky. Ďakujeme!

  Vážení rodičia,

  ďakujeme všetkým, ktorí prispeli kúpou vianočného punču alebo medovníčkov na nové knižky do školskej knižnice.

  Suma 510,10 € bude použitá výhradne na nákup nových knižných titulov.

  Ďakujeme za všetky príspevky.

 • Vianočná besiedka ŠKD

   Každý z nás sa už veľmi teší na Vianoce. 

  Deti zo Školského klubu pripravili spolu so svojimi vychovávateľkami Vianočnú besiedku. Uskutočnila sa v utorok 12. decembra 2023. Po privítaní hostí riaditeľkou školy Zdenkou Dilhof Černíkovou sa už chopili mikrofónov naši moderátori Barborka zo 4.C a Matúš z 3.B. Mimochodom -  boli skvelí.

  Príprava bola náročná, deti sa veľmi snažili a na vystúpenie sa veľmi tešili. Básne striedali pesničky, koledy, ale aj tanec. Vianočnú náladu bolo cítiť z každého vystúpenia. Snahu detí diváci ocenili mohutným potleskom.

  Celá škola voňala vianočným punčom a medovníčkami. Veríme, že sme našim programom potešili všetkých našich blízkych a navodili tú pravú vianočnú atmosféru.

  Ďakujeme aj pánovi školníkovi, ktorý nám pomohol s výzdobou. Podarilo sa mu vytvoriť čarovnú vianočnú atmosféru. Deti z 2.A.  zasa vyzdobili  tuju pred vchodom školy a vyčarili z nej farebný vianočný strom.

  Rodičia všetkých účinkujúcich môžu byť naozaj pyšní na svoje ratolesti.

  Prajeme všetkým sviatky plné lásky pokoja a radosti.

 • Výsledky hlasovania v rámci projektu "Nie je mesto ako mesto"

  Výsledky hlasovania v rámci projektu "Nie je mesto ako mesto", sú nasledovné:

  Oddychová miestnosť- 22,2%

  Basketbalové ihrisko - 29,6%

  Víťazom sa stala Oddychová zóna- 48,1%.

  V nasledujúcom kalendárnom roku začíname s prerábkou respíria na 1. poschodí, kde pribudnú pre žiakov (okrem oddychových sedení a pódia, ktoré už sú nainštalované) aj tulivaky a stolné futbaly. Zónu vymaľujeme, odstránime pôvodné panely, ktoré nahradíme novými a zaujímavejšími.

  Ďakujeme za každý hlas a veríme, že oddychová zóna splní pre žiakov svoj účel.

 • V piatok 22. decembra majú žiaci riaditeľské voľno

 • Zimné čítanie na 1. stupni

  Na konci novembra sme v rámci čitateľskej gramotnosti zrealizovali Zimné čítanie. Zapojili sa všetky triedy 1. stupňa. Podľa vlastného výberu si prečítali príbeh alebo rozprávku so zimnou tematikou.

  Napríklad Mimi a Líza-Vianoce, Dievčatko so zápalkami a ďalšie krásne príbehy. Následne vypracovali pracovný list a nakreslili ilustráciu k prečítanému textu. Práce žiakov sú vystavené na stene školskej knižnice, kde si návštevníci knižnice alebo okolo idúci môžu prezrieť krásne ilustrácie a prečítať stručný obsah k prečítanému textu, ktoré ich majú motivovať siahnuť po knihe alebo začať čítať.

  Zimné čítanie bolo tiež zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti na 1. stupni.

   

  Napísala: Poláková

 • Záverečná konferencia projektu „Buď greenfluencer a zmeň svoje okolie“ (Erazmus +)  v Brne

  Dvojročné pracovné úsilie žiakov našej školy a ZŠ Hudcova v Brne sa pomaly, ale isto, chýli ku koncu. Jednou z posledných spoločných  projektových aktivít bola prvá fáza záverečnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 30.11.-1.12.2023 v Brne v kultúrnom centre Sýpka. Za našu školu sa konferencie zúčastnilo šesť žiakov 8. ročníka a šesť pedagógov.

  Témou záverečnej konferencie boli informácie o navštívených miestach, CHKO, národných parkov na území ČR a SR. Žiaci oboch škôl si pripravili pre svojich poslucháčov kvalitné prezentácie dokumentujúce ich projektovú prácu. S radosťou musíme konštatovať, že oba tímy žiakov boli na svoju neľahkú úlohu skvelo pripravené a prezentácie vyvolali u publika len tie najlepšie ohlasy.

  Ďakujeme skvelému tímu ZŠ Hudcova v Brne za milé prijatie a starostlivosť o našich žiakov v rodinách.

  Tešíme sa na február a poslednú časť konferencie, ktorá sa uskutoční 16.2.2024 v našej škole.

 • Konzultačné triedne aktívy budú v utorok 12. decembra

  Dňa 12.12.2023 od 16:30 do 18:00 hod. sa uskutočnia konzultačné triedne aktívy. V uvedený čas majú rodičia možnosť navštíviť ktoréhokoľvek vyučujúceho. . Triednych učiteľov nájdete v kmeňových triedach, ostatných vyučujúcich v ich kabinetoch.

 • Krabičky plné lásky - práve vďaka vám, potešia aj tento rok seniorov

  Iniciatíva Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok je v našej skole už tradičnou vianočnou zbierkou. Spája generácie ľudí,  deti a seniorov, ale aj celé rodiny. Do každej krabičky ste pribalili niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a predovšetkým niečo od srdca a k tomu veľa lásky. Tento rok ste boli naozaj štedrí a krabičiek bolo veru neúrekom. Dať toto všetko dokopy je náročná práca a vyžaduje si obrovské množstvo energie a času, preto patrí veľká vďaka pani učiteľke Trebuňovej, ktorá je v našej škole koordinátorkou tejto krásnej akcie.

  Ďakujeme každému, kto sa do našej iniciatívy zapojil, alebo jej akokoľvek pomohol.

strana: