Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Diagnostika praktických zručností DPZ
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FIG
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova evanjelická NBVe
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pohybové hry pre 1.-2.ročník
Pracovné vyučovanie PVC
Prevencia sociálno-patologických javov P1A
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvoj špecifických funkcií RŠF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
ŠKD ŠKD
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Terapeutické a korektívne cvičenia TAK
Triedna aktivita TA
Triednická hodina THF
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2024.0.1448 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.02.2024