Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Naša škola Ignác Gessay - národovec a politik Webové stránky Občianske združenie ZSGESSBA História školy História školy

Naša škola

 

O škole

Základná škola na Gessayovej ulici č. 2

sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Petržalka.

             

   

Otvorená a do užívania bola odovzdaná v septembri  1982. Právnu subjektivitu získala 1.6.1997. Kapacitne je projektovaná ako 22 triedna škola s odbornými učebňami, 2 telocvičňami, školským športovým areálom, školskou  jedálňou a školským klubom detí.

 Súčasnosť

V školskom roku 2019 / 2020 sme otvorili 23 tried. Na prvom stupni trinásť,  na druhom desať tried a 9 oddelení ŠKD. Vzdeláva sa v nich spolu 496 žiakov. Na  I. stupni 258 a na II. stupni 238 žiakov. O ich vzdelanie a výchovu sa stará 30 učiteľov a 9 vychovávateliek. Na pomoc žiakom aj rodičom sú k dispozícii dve školské špeciálne pedagogičky, školská psychologička a výchovný poradca. Naši žiaci využívajú pre svoj rozvoj veľkú a gymnastickú telocvičňu, 2 IKT učebne, 4 učebne s interaktívnou tabuľou, odborné učebne na vyučovanie biológie, chémie, cudzích jazykov, hudobnej výchovy, ďalej žiaci využívajú školskú knižnicu na vyučovanie literatúry, žiacku cvičnú kuchynku a na športové aktivity školský areál, na ktorom bolo škole v septembri 2010 do užívania a správy odovzdané multifunkčné ihrisko. Súčasťou školského areálu sú aj tenisové kurty, ktoré sú prenajaté Tenisovému klubu OLYMP a ktoré využívajú aj deti našej školy.

Logo školy

 

 

 Škola je umiestnená v lokalite  Háje vo 4. školskom obvode, ktorý tvoria ulice:

Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského ulica a Rusovská cesta č. 50, 52, 54 a 56.

 Učebný plán

na 1. stupni- ISCED1

na 2. stupni- ISCED2

 

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

primárne vzdelávanie

ročník

nižšie stredné vzdelávanie

ročník

 

1.

2.

3.

4.

Σ

 

5.

6.

7.

8.

9.

Σ

 

 

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

9

8

7+1

7+1

33

5

5

4+1

5

5

25

 

anglický jazyk

2

2

3

3

10

3

3

3

3

3

15

 

druhý cudzí jazyk

         

1

2

2

2

2

9

 

Matematika a práca s informáciami

matematika

4

4

4

4

17

4+1

4+1

4+1

4+1

5

25

 

informatika

   

1

 

1

1

1

1

1

 

4

 

informat.výchova

     

1

1

           

 

Človek a príroda

prvouka

1

2

   

3

           

 

prírodoveda

   

1

2

3

           

 

fyzika

           

2

1

2

1+1

7

 

chémia

           

 

2

2

1+1

6

 

biológia

         

2

1

2

1

1+1

8

 

Človek a spoločnosť

vlastiveda

   

1

2

3

           

 

dejepis

         

1

1

1

1

2+1

7

 

geografia

         

2

1

1

1

1

6

 

občianska náuka

           

1

1

1

1

4

 

Človek a hodnoty

etická výchova/

nábožen.výchova

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

 

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

   

1

1

2

           

 

technika/technika a svet práce

         

1

1

1

1

1

5

 

Umenie a kultúra

hudobná  výchova

1

1

1

1

4

1

1

1

1

 

4

 

výtvarná  výchova

2

2

1

1

6

1

1