Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zabezpečenie diétnej stravy donáškou

Oznámenie o individuálnom zabezpečovaní diétnej stravy donáškou

 

Školská jedáleň pri ZŠ Gessayova 2, v Bratislave, v školskom roku 2021/2022 od dňa ...........................

 

Meno a priezvisko žiaka:................................................................................................................................................

Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):..........................................................................................................

Kontakt na účely komunikácie: telefónne č........................mailová adresa:..................................................................

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):..............................................................................................................

Kontakt na účely komunikácie: telefónne č........................mailová adresa:..................................................................

 

Na základe priloženého potvrdenia od  odborného lekára čestne prehlasujeme, že naše dieťanemôže konzumovať stravu pripravovanú v školskej jedálni. Druh odporučenej diéty: ...............................................

Zákonný zástupca bude stravu dieťaťu zabezpečovať individuálne,  formou donášky do ŠJ ZŠ.

 

Podmienky organizácie režimu stravovania pri individuálnom zabezpečovaní diétnej stravy donáškou do materskej školy      

  1. diétnu stravu môže zákonný zástupca zabezpečovať dieťaťu donáškou len na základe predloženia potvrdenia od odborného lekára
  2. zákonný zástupca je povinný neodkladne písomne informovať vedúcu ŠJ o každej aktuálnej zmene zdravotného stavu dieťaťa súvisiaceho s diétnym stravovaním
  3. zákonný zástupca sa zaväzuje zabezpečovať dieťaťu počas celodennej dochádzky,   celodennú diétnu stravu – desiatu, obed, olovrant
  4. za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu hotového prineseného jedla pre dieťa do ZŠ zodpovedá zákonný zástupca v plnom rozsahu
  5. zákonný zástupca dieťaťa je povinný priniesť stravu do ŠJ  v nádobe  vhodnej na ohrievanie v mikrovlnnej rúre
  6. zákonnému zástupcovi, ktorý zabezpečuje stravu dieťaťu donáškou sa účtujú režijné náklady  v zmysle platného VZN č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020.

 

Spôsob úhrady režijných nákladov

Pri donáške stravy do ŠJ MŠ je stanovená  výška mesačného paušálneho príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov na uskladnenie a servírovanie stravy vo výške 6 €/mesiac

      Pri donáške stravy do ŠJ ZŠ je stanovená  výška mesačného paušálneho príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov na uskladnenie a servírovanie stravy vo výške 5 €/mesiac

Úhrada režijných nákladov sa realizuje vopred, najneskôr do 26. dňa v mesiaci, ktorý  predchádza mesiacu na ktorý sa poplatok vzťahuje na účet školskej jedálne   IBAN SK52 5600 0000 0094 0093 0013

Forma úhrady:

                               *trvalý príkaz                                         *internetbanking                 

nehodiace preškrtnúť

Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa a správny variabilný symbol. Pri úhrade poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do ŠJ najneskôr  do 26. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

 

Záverečné ustanovenia

Oznámenie o donáške stravy je platné na dobu určitú, t. j. od dňa jej odovzdania do zariadenia školského stravovania do dňa nasledujúceho po písomnom oznámení o ukončení potreby diétneho stravovania dieťaťa a vyplnením záväznej prihlášky na školské stravovanie zákonnými zástupcami v školskom roku 2021/2022.

Svojimi podpismi udeľujeme súhlas prevádzkovateľovi informačného systému ZŠ Gessayova 2, Bratislava  so spracovaním osobných údajov žiaka a jeho  zákonných zástupcov a to v informačnom systéme stravné, pre účel individuálneho zabezpečovania diétnej stravy v rozsahu:

  • meno a priezvisko žiaka
  • meno, priezvisko zákonných zástupcov, telefonický a mailový kontakt
  • číslo účtu zákonného zástupcu žiaka......................................................................................??? pre prípad vrátenia režijných nákladov
  • lekárske potvrdenie o diagnóze, ktorá vyžaduje osobitné stravovanie

Sme si vedomí že tento súhlas môžeme kedykoľvek odvolať.

Svojimi podpismi potvrdzujeme,   že berieme na vedomie všetky hore uvedené pravidlá organizácie režimu stravovania zabezpečovaného individuálnou donáškou a zaväzujeme sa ich dodržiavať.

 

..................................................................                                ................................................

podpis zákonného zástupcu žiaka                                                           podpis zákonného zástupcu žiaka 

 matka                                                                                                           otec                                                                

                                                              

 

Príloha: potvrdenie od odborného lekára - špecialistu (gastroenterológ, imunológ, diabetológ, alergológ...)