Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Prihláška na stravovanie

Zápisný lístok na stravovanie

ZÁPISNÝ  LÍSTOK

Školská jedáleň pri Základnej škole Gessayova 2,  Bratislava

 

Záväzne prihlasujeme žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania v školskom roku 2022/2023

od dňa: ...................

 

Meno a priezvisko žiaka:.........................................................................................................

Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):.....................................................................

Kontakt na účely komunikácie: telefónne č................................mail:......................................

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):........................................................................

Kontakt na účely komunikácie: telefónne č.................................mail:.....................................

 

Úhrada za stravovanie sa realizuje formou:

                *trvalý príkaz                                *internetbanking                 

 

Náklady a úhradu zákonných zástupcov za stravovanie v ŠJ pri ZŠ tvoria:

Náklady na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a paušálny príspevok na čiastočnú úhradu  režijných nákladov za stravovanie v ŠJ stanovené  Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020.

*Poplatok za nákup potravín I. stupeň  vo výške 1,21 €/deň

 II. stupeň  vo výške 1,30 €/deň

 

Poplatok za režijné náklady vo výške 10 €/mesiac

Dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30 € v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) písmeno a) , b) a c) zákona č. 544/2010 Z. z.

úhradu za stravu je potrebné zaslať na účet ŠJ najneskôr do  27.8.2021

IBAN  SK52 5600 0000 0094 0093 0013

 

Úhrada poplatkov za stravné za  nasledujúce mesiace  sa realizuje vopred, najneskôr do 26. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu na ktorý sa poplatok vzťahuje. Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa a správny variabilný symbol.

Číslo účtu, na ktorý bude vrátený preplatok na stravovanie zákonným  zástupcom dieťaťa po ukončení školského roka:

IBAN: ...................................................................................................................

Podmienky  organizácie režimu stravovania:

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7:30 hod. v daný deň.

Za neodobratú alebo včas  neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti odhlasovania zo stravy:

  • on line: v aplikácii Edupage na základe mena a hesla, ktoré stravník dostal s čipom
  • mailom na adrese:  sjgessayova@gmail.com

 

Súhlas zákonných zástupcov žiaka:

Svojimi podpismi udeľujeme súhlas prevádzkovateľovi informačného systému ŠJ pri ZŠ Gessayova 2, Bratislava so spracovaním osobných údajov žiaka a jeho zákonných zástupcov, a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účely poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, mená a priezviská  zákonných zástupcov, telefonické a mailové kontakty, číslo účtu,  na ktorý bude zasielané vyúčtovanie za stravu.

Sme si vedomí,  že tento súhlas môžeme kedykoľvek  písomne odvolať.

Záverečné ustanovenia:

  1. Zákonní zástupcovia žiaka sú povinní nahlasovať vedúcej ŠJ zmeny v kontaktných údajoch.
  1. Zápisný lístok na stravovanie je platný na dobu určitú t.j. odo dňa jej odovzdania do zariadenia školského stravovania až do konca školského roka 2021/2022, alebo do písomného odhlásenia dieťaťa zo školského stravovania zákonnými zástupcami.

Svojimi podpismi potvrdzujeme, že súhlasíme s podmienkami organizácie a režimu stravovania v ŠJ ZŠ Gessayova 2, Bratislava

 

*nehodiace preškrtnúť

 

 

........................................................                                                 .........................................................

podpis zákonného zástupcu žiaka                                         podpis zákonného zástupcu žiaka

                 matka                                                                                                    otec

V Bratislave, dňa......................................