Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Školský rok 2021/22

Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov ZŠ Gessayova 2 k organizácii režimu stravovania v školskej jedálni ZŠ Gessayova 2

 

A/ Poplatok stravného na nákup potravín

1. Poplatok za stravu v školskej jedálni:

  • v septembri sa uhrádza plná výška stravného      I. stupeň 20 x 1,21€ = 24,20€
  •                                                                             II. stupeň 20 x 1,30€ = 26,20€
  • poplatok za režijné náklady vo výške 10,00€ /mesiac 
  • preplatok zo stravy z minulého školského roku 2020/2021 sa presúva ako vklad na mesiac október 2021.
  • ak sa žiak nebude stravovať v školskej jedálni preplatok za stravu sa  vráti na účet zákonného zástupcu do konca októbra 2021.

B/ Zápisný lístok na stravovanie

1. Zákonní zástupcovia prihlasujú žiaka na stravovanie vyplnením a podpísaním zápisného lístka. Zápisný lístok sa vypĺňa dvojmo – 1x pre zákonného zástupcu, 1x pre vedúcu ŠJ.

2. Zápisné lístky sú zverejnené na webovej stránke ZŠ. Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si zápisný lístok, si ho môžu vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ už od 24. 08. 2021.

C/ Zabezpečenie diétneho stravovania

1. Ak si zdravotný stav žiak vyžaduje osobitné diétne stravovanie, zákonní zástupcovia žiaka sú povinní predložiť potvrdenie od odborného lekára – špecialistu – napr. gastroenterológa, diabetológa, imunológa, atď.

2. Diétne stravovanie žiaka sa zabezpečuje:  

  • donáškou obeda do školy (vtedy zákonný zástupca uhrádza režijný poplatok). Podávanie obeda sa zabezpečuje po dohode zákonných zástupcov s riaditeľom a vedúcou ŠJ. Za kvalitu a zdravotnú nezávadnosť hotového prineseného jedla zodpovedajú v plnom rozsahu zákonní zástupcovia.

D/ Odhlasovanie žiaka z obeda

1. Na základe zápisného lístka a prihlášky na stravu je žiak automaticky prihlásený na každodenný odber obeda, pokiaľ ho zákonní zástupcovia z obeda na konkrétny deň neodhlásia.

2. Zákonní zástupcovia sú povinní odhlasovať žiaka z obeda vopred do 07:30 hod. daného  dňa. Odhlášky, ktoré nebudú predložené do stanovenej hodiny, nebudú akceptované a zákonní zástupcovia pripravený obed uhradia v plnej výške.

3. V odôvodnených prípadoch, ak zákonní zástupcovia nestihnú odhlásiť žiaka do 07.30 h daného dňa z dôvodu choroby, návštevy lekára, keď sa žiak nestihne vrátiť do školy, môžu si prísť odobrať obed do obedára iba v prvý deň choroby od 11.45 do 12.00.  Obed  hradia v plnej výške.

4. Ak zákonní zástupcovia opakovane porušujú režim stravovania, ktorého súčasťou je aj odhlasovanie žiaka z obeda, môže ZŠ žiaka vylúčiť zo školského stravovania. Podmienky, kedy ZŠ vylúči žiaka zo stravovania, stanoví ZŠ v školskom poriadku.     

E/ Úhrada stravného

1. Poplatok za obedy sa skladá z dvoch zložiek:

  • doplatku za nákup potravín I.  stupeň vo výške 1,21 €/deň
  •                                             II.  stupeň vo výške 1,30 €/deň    
  • úhrady režijných nákladov vo výške 10,00€ /mesiac.

2. Poplatok za obedy sa uhrádza vopred, najneskôr do 26. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa vzťahuje poplatok za stravu.

3. Ak zákonní zástupcovia porušia režim stravovania, ktorého súčasťou je odhlasovanie žiaka z obeda do 07.30 h daného dňa, obed sú povinní uhradiť v plnej výške.  

4. Vyplnením a podpísaním zápisného lístka stravníka sa zákonní zástupcovia žiaka zaväzujú dodržiavať podmienky organizácie režimu stravovania, včas odhlasovať žiaka z obedov a pravidelne mesačne do 26. uhrádzať poplatky za stravovanie.

Záverečné ustanovenia

 

1. Pokyny sú povinní dodržiavať všetci zákonní zástupcovia žiakov ZŠ Gessayova 2

2. Pokyny sú zverejnené na webovom sídle ZŠ: www.zsgessayova.edupage.org

3. Tieto pokyny nadobúdajú platnosť a účinnosť od 24. 08. 2021

 

 

Bratislava 24. 08. 2021                                                Mgr. Zdenka Dilhof Černíková

                                                                                                               riaditeľka ZŠ