Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Školské špec. pedagogičky  

                                               

Mgr. Ingrid Trebuňová         trebunova.ingrid@zsgessba.petrzalka.sk

        

 

 

Kto sme?

 

 • špeciálne pedagogičky, ktoré sa priamo podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Aká je naša náplň práce?

 • priama práca so začlenenými žiakmi
 • konzultácia a spolupráca s rodičmi
 • spolupráca s učiteľmi, usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi
 • nápravné cvičenia so žiakmi so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
 • sledovanie žiakov s problémami v učení počas vyučovania
 • sledovanie adaptácie prvákov a piatakov
 • spolupráca s výchovným poradcom
 • spolupráca so školskou psychologičkou
 • spolupráca so špecializovanými zariadeniami – s poradenskými inštitúciami

Ako pracujeme?

 • individuálne - na hodine so žiakmi
 • v učebni školského špeciálneho pedagóga individuálne alebo v skupine

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

 • žiaci so zdravotným postihnutím - napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom
 • žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení
 • žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia
 • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti
 • žiaci s poruchami správania
 • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • žiaci s nadaním

Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

 • Dyslexia - špecifická porucha čítania - pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu.
 • Dysortografia - špecifická porucha pravopisu - pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.
 • Dysgrafia - špecifická porucha písania - grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.
 • Dyskalkúlia - špecifická porucha matematických schopností - prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami                               v priestorovej orientácii.
 • Dyspraxia - špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov - dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností - je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.

Ako postupovať v prípade, že má Vaše dieťa problémy v škole

 • v prvom rade oslovte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa alebo vychovávateľky v ŠKD
 • ak budú potrebovať učitelia pomoc skontaktujú priamo na škole školské špeciálne pedagogičky, školskú psychologičku alebo výchovného poradcu
 • porozprávajú sa s Vami, pomôžu a usmernia
 • poradia Vám, kde sa máte obrátiť o pomoc                    
 • na základe výsledkov, odborných vyšetrení sa určí najefektívnejší postup nápravy

Čo je dôležité vedieť?

 • majte na pamäti, že včasné odhalenie problémov, pomôže Vám i dieťaťu k dosiahnutiu lepších výsledkov v škole, ale aj vzťahu v rodine
 • vytrvalá, pravidelná a systematická práca s dieťaťom v domácom prostredí sú základným predpokladom úspechu pri náprave porúch učenia a správania
 • v prípade, že sa dieťaťu neposkytne potrebná starostlivosť môžu poruchy učenia a správania veľmi negatívne ovplyvniť život dieťaťa
 • viac informácií, prípadne osobne stretnutie je možné si dohodnúť každý deň v týždni prostredníctvom e-mailu