Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Školská jedáleň

 

 

Základné informácie o školskej jedálni

 

Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré slúži na stravovanie detí v materskej škole, žiakov I. a II. stupňa základnej školy, pre zamestnancov školy a cudzích stravníkov.

 

Výroba jedál a pokrmov v zariadeniach školského stravovania sa zabezpečuje  v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330 zo dňa 14.8.2009 o zariadení školského stravovania, systéme prípravy jedál, dodržiavaní technologických postupov a evidencii  HACCP.

 

Jedálny lístok sa zostavuje podľa Prílohy č.1 k Vyhláške č. 330/2009 Z. z. Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania.

Zostava jedálnych lístkov závisí od výšky poplatku za jedno jedlo aj od počtu stravníkov v príslušnom zariadení školského stravovania.            

 

Skladba jedálneho lístka:

            1x hlavné jedlo múčne

            1x hlavné jedlo zeleninové

            2x hlavné jedlo mäsové

            1x hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa

 

 

Výška príspevku 

 

 

Vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 15/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských  zariadeniach oznamujeme je výška príspevku je upravená v §5.

 

 

 

§ 5 znie:

(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka, poskytuje stravovanie deťom a žiakom na základe zápisného lístka 7) za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov.

 

(2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma2) na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

(3) Diétne stravovanie detí a žiakov, u ktorých podľa posúdenia odborného lekára si zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie3) môžu zabezpečovať školské jedálne pri MŠ a ZŠ s uvedením manipulácie a vydávania jedál pri dodržaní hygienického režimu.

 

(4) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného jedla sa poskytuje vo výške 1,20 €/deň 4) na každé dieťa, ktoré navštevuje:

a) posledný ročník materskej školy

b) základnú školu,

c) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Dotácia sa poskytuje len tomu dieťaťu/žiakovi, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo obed. Rozdiel medzi finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka.

 

(5) Dotácia na deti a žiakov, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu konzumovať stravu pripravovanú v školskej jedálni zriaďovateľ vypláca zákonným zástupcom na účet, na základe účasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese po predložení potvrdenia od odborného lekára o potrebe diétneho stravovania.

 

(6) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza:

a) zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom,

b) zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7,30 h v danom stravovacom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni.

 

(7) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky je určený za každý stravovací deň nasledovne:

 

 

 

 

(8) Zvyšok finančného rozdielu medzi dotáciou na stravu a finančným pásmom školská jedáleň nevracia, ale prednostne použije na nákup potravín pre stravníkov školskej jedálne.

 

(9) Zákonní zástupcovia detí, ktoré navštevujú MŠ a majú nárok na dotáciu na podporu k stravovacím návykom a zákonní zástupcovia žiakov ZŠ, uhrádzajú na mesiac september plnú úhradu na nákup potravín na plný počet pracovných dní. Preddavok bude použitý v prípade ods. 6 písm. b) a bude zúčtovaný na konci školského roka.

 

(10) Výška príspevku na režijné náklady v zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:

 

a) Materská škola - zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 12 € na dieťa paušálne za kalendárny mesiac;

 

b) Základná škola – zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 10 € na žiaka paušálne za kalendárny mesiac;

 

c) Diétne stravovanie zabezpečované individuálne donáškou do zariadenia v súlade s osobitným predpisom8) - na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za dieťa navštevujúce MŠ vo výške 6 €/ mesiac a žiaka navštevujúceho ZŠ vo výške 5 € /mesiac paušálne za kalendárny mesiac.

 

(11) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré je odberateľom aspoň jednej stravnej jednotky v kalendárnom mesiaci uhrádza režijný poplatok vo výške podľa predchádzajúceho odseku. Uhradený príspevok za režijné náklady za neodobraté jedlo stravníkmi sa nevráti. Uhradený príspevok na režijné náklady sa vráti zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka len v prípade, ak dieťa/žiak neodobral ani jedno jedlo v daný mesiac, alebo ak školská jedáleň z dôvodu nepredvídateľných okolností nebola v prevádzke.

 

(12) Rozhodnúť o odpustení príspevku na režijné náklady v ZŠ môže riaditeľ školy, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.5)

 

(13) Rozhodnúť o odpustení príspevku na režijné náklady v MŠ, môže zriaďovateľ MŠ v prípade:

 

a) ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu);

 

b) ak zákonný zástupca z dôvodu potreby diétneho stravovania individuálne zabezpečuje dieťaťu do MŠ len desiatu a pred obedom dieťa vyzdvihne, môže písomne požiadať zriaďovateľa o odpustenie poplatku za režijné náklady.

 

(14) Poplatok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa /žiaka a zamestnanec školy spolu s poplatkom na nákup potravín vopred, najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

 

(15) Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný dodržiavať podmienky režimu stravovania a spôsob úhrady stravného stanovené v interných predpisoch školy.

 

(16) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti) sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných2) a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.6)

 

(17) Zamestnanec MŠ a zamestnanec ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti uhrádza mesačný príspevok na režijné náklady vo výške 10 €.

 

(18) Cudzí stravníci prispievajú okrem finančného príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa zvoleného finančného pásma aj na režijné náklady vo výške reálnych nákladov, minimálne 1,86 € na prípravu jedného jedla.

 

(19)Výšku režijných nákladov pre cudzích stravníkov môže riaditeľ školy každoročne k 1.septembru aktuálneho školského roka zvýšiť na základe prepočtu cien platných pre príslušný kalendárny rok.

 

(20) Príspevok na nákup potravín a režijné náklady u cudzích stravníkov sa uhrádza mesačne vopred.

 

 

Záverečné ustanovenie

 

 

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.