Mapa Dokumenty O škole Zverejňovanie Novinky
Navigácia

Výchovný poradca

RNDr. Martina Gurňáková Utorok: 9.00 - 10.45 hod.

 


                                          Aktuality o stredných školách
Školský rok 2014/2015

do 1.2.2015 - talentové - riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. 

20.2.2015 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2015 - ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

 ZŠ TESTOVANIE 9 -2015                                                                15. 04. 2015

                                                                                                         21. 4. 2015 –náhradné testovanie

 do 31.3.2015 - SŠ zverejní kritéria na netalentové odbory

Ta l e n t o v é       s k ú š k y                                                        25. marec – 15. apríl 2015

do 10.4.2015 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné štud. a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špec. schopností, zručností alebo talentu.

do 20.4.2015 - ZŠ riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ          

SŠ                                                         1. k o l o    p r i j í m a c í c h      s k ú š o k      11. 5. 2015 a 14. 5. 2015

SŠ                                                         2. k o l o    p r i j í m a c í c h      s k ú š o k       16. 6. 2015

 Zbierka zákonov č. 245/2008

 § 62

       (2) Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách alebo osemročného vzdelávacieho programu v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania, ak tento zákon neustanovuje inak.

       (3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

 §63

        (1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého Uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive schválenom ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods. 7.

        (2) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára 2011 na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do 10. apríla 2011 na ostatné odbory vzdelávania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu a) do 28. februára 2011 na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, b) do 20. apríla 2011 na ostatné odbory vzdelávania.

 §65

       (1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Tieto údaje zverejní a) do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, b) do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania.

Deň otvorených dverí (DOD) na stredných školách v školskom roku 2014/2015:

laughGymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, BA

DOD - 09. 12. 2014 od 15.30 do 17.30 hod.

laughGymnázium, Hubeného 23, BA

DOD - 09. 12. 2014 od 8.30 do 14.00 hod.

laughSúkromná SOŠ veterinárna, Bullova 2, BA

DOD - 04. 12. 2014 od 10.00 hod.

laughSOŠ Račianska, Račianska 105, BA

DOD - 04. 12. 2014 od 10.00 do 17.00 hod.

laughObchodná akadémia I. Karvaša, Hrobákova 11, BA

DOD - 04. 12. 2014 od 08.30 do 12.30 hod.

laughSpojená škola Sv. rodiny, Gymnázium, Gercenova 10, BA

DOD - 27. 11. 2014 od 12.00 do 17.00 hod.

laughSúkromná SOŠ Exnárova 20, BA

DOD - 20. 11. 2014 od 8.00 do 14.00 hod.

laughStredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova 16, BA

DOD - 12. 11. 2014 od 9.00 do 17.00 hod.

laughSúkromná športová stredná odborná škola M.C.Sklodowskej 1, BA

DOD - 12. 11. 2014 od 9.30 do 14.00 hod.

laughSpojená škola Tokajícka 24, BA

DOD - 13. 11. 2014 od 10.00 do 16.00 hod.

laughSOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA

DOD - 11. 11. 2014 od 9.00 do 13.00 hod.

laughSZŠ Záhradnícka 44, BA

DOD - 28. 11. 2014 a 11. 02. 2015 od 10.00 do 14.00 hod.

laughSOŠ Svätoplukova 2, BA

DOD - 02. 12. 2014 od 8.30 do 13.00 hod.

laughSOŠ dopravná, Sklenárova 9, BA

DOD - 04. 12. 2014 od 9.30 do 17.00 hod.

laughSOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1, BA

DOD - 19. 11. 2014 od 9.00 hod.

laughSOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, BA

DOD - 18. 10. - 21. 10. 2014 od 8.00 do 15.30 hod.

laughSúkromná SUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké námestie, BA

DOD - 02. 12. 2014 

 

 

 

Deň otvorených dverí (DOD) na stredných školách v školskom roku 2013/2014:

 • Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, BA

DOD - 10. 12. 2013 od 15.00 do 17.00 hod.

Kontakt: www.gsurba.sk, tel. 02 / 544 30 250

 • Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Ružová dolina 29, BA

DOD - 18. 12. 2013 od 8.00 do 17.00 hod.

Kontakt: www.paneuropasa.eu, tel. 02 / 53 41 25 93

 • SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA

DOD - 03. 12. 2013 od 8.00 do 15.00 hod.

Kontakt: www.stav-geo.edupage.org, 02 / 43 33 97 83

 • SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA

DOD - 04. 12. 2013 od 9.00 do 17.00 hod.

Kontakt: 02 / 63 83 04 84

 • Evanjelické lýceum, Vranovská 2, BA

DOD - 04. 12. 2013 od 9.30 do 13.30 hod.

Kontakt: www.evlyceum.sk, tel. 02 / 63 83 84 88

 • SOŠ Račianska 105, BA

DOD - 12. 12. 2013 od 10.00 do 17.00 hod.

Kontakt: www.sosracianska.sk, tel. 02 / 44 25 80 40

 • Gymnázium I. Horvátha 14, BA

DOD - 02. 12. 2013 od 12.45 hod.

Kontakt: www.horvatha.edupage.org 

 • SOŠ dopravná, Sklenárova 9, BA

DOD - 05. 12. 2013 od 9.30 do 17.00 hod.

Kontakt: www.sosd-ba.sk, tel. 02 / 53 41 52 50

 • SOŠ Farského 9, BA

DOD - 21.11.2013 od 9.00 do 13.00 hod.

Kontakty: www.soupotr.sk, 0905 614 138

 • SSOŠ Gastroškola, Bieloruská 1, BA

DOD - 04. 12. 2013 od 12.00 do 14.00 hod.

Kontakt: www.gastroskola.sk, Tel. 02 / 45 24 87 99

 • Spojená škola Novohradská 3, BA

DOD - 20. 11. 2013 od 12.30 do 17.30 hod.

Kontakt: www.gjh.sk, Tel. 02 / 55 56 97 25

 • SOŠ, Ivánska cesta 21, BA

DOD - 19. 11. 2013 od 8.00 hod.

Kontakt: www.sou.sk, tel. 0915 849 366

 • SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA

DOD - 13. 11. 2013 od 9.00 do 17.00 hod.

Kontakt: www.spsehalova.sk, tel. 02 / 63 82 34 02

 • SOŠ Svätoplukova 2, BA

DOD - 03. 12. 2013 od 8.30 do 13.00 hod.

Kontakt: www.beautycare-study.sk, tel. 0911 264 654

 • Cirkevná SOŠ Frassatiho, Vazovova 12, BA

DOD - 04. 12. 2013 od 8.00 do 16.00 hod.

Kontakt: www.csose.sk, tel. 02 / 55 57 59 79

 • Súkromná SUŠ dizajnu, Ivanská cesta 21, BA

DOD - 21. 11. 2013 od 14.00 do 18.00 hod. a 23. 01. 2014 od 10.00 do 18.00 hod.

Kontakt: www.skoladizajnu.sk

 • SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA

DOD - 19. 11. 2013 od 9.00 hod.

Kontakt: www.sossklenarova.edupage.org, tel. 02 / 53 41 36 21 

 • SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA

DOD - 21. 11. 2013 od 8.00 do 16.00 hod.

Kontakt: www.sose.sk, tel. 02 / 44 88 29 25

 • Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA

DOD - 15.11.2013 a 12.02.2014

Kontakt: www.szsbaza.sk, tel. 02 / 55 42 20 28

 • SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, BA

DOD - 13. 11. 2013 od 9.00 do 16.00 hod.

Kontakt: www.sosch.sk, 0917 569 471

 • Súkromná HA, Vinohradská 48, Šamorín

DOD - 11. 12. 2013 od 9.00 do 13.00 hod.

Kontakt: www.hasossamorin.edu.sk, tel. 31 / 562 2415

 • Strední škola KOSTKA, Pod Pecníkem 1666, Vsetín

DOD - 08. 11.,22. 11., 13. 12., 17. 01., 07. 02., 14. 03. 2014

Kontakt: www.kostka-skola.cz

 • SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA

DOD - 07. 11. 2013 od 9.30 do 17.30 hod.

Kontakt: www.zsssvba.sk, tel. 02 / 53 41 46 13 

 • Spojená škola, Tokajícka 24, BA

DOD - 14. 11. 2013 od 10.00 do 16.00 hod.

Kontakt: www.dizajngym.sk, tel. 02 / 43 33 78 41 

 • Súkromné športové gymnázium GAUDEAMUS, Súkromná obchodná akadémia PROFI-KAMO, Dudvážska 6, BA

Možnosť študovať podľa individuálneho učebného plánu.

Kontakt: www.dudva.sk, 02 / 45 52 57 72

 • Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA

DOD - 12. 11. 2013 od 8.00 do 17.00 hod.

Kontakt: www.szsba.sk, 02 / 63 81 20 59 

 • Súkromná SUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké nám., BA

DOD - 05.12.2013, talentovky 25.03.2014

Kontakt: www.uat.

 • Pink Harmony Academy, Kalinčiakova 87, ZV

DOD - 18.10.2013 od 9.00 hod.

Kontakty: www.pinkharmony.sk, 0905 618 850   

 • Súkromná SOŠ, Exnárova 20, BA

DOD - 12.11.2013 a 6.12.2013 od 8.00 do 15.00 hod.

Kontakty: www.sous-ruzinov.sk, 02 / 32 11 80 52 

 • SOŠ Farského 9, BA

DOD - 22.10.2013 od 9.00 do 13.00 hod.

Kontakty: www.soupotr.sk, 0905 614 138

Školský rok 2012/2013

Deň otvorených dverí (DOD) na stredných školách v školskom roku 2012/2013:

 

laughSpojená škola sv. Františka, Karloveská 32, BA

DOD - 12.12.2012 od 8.00 do 15.00 hod.

Bližšie informácie: 0903 519 158

 

laughSOŠ potravinárska, Farského 9, BA

DOD - 07.12.2012 od 9.00 do 14.00 hod.

Bližšie informácie: www.soupotr.sk, tel. 0903 463 310

 

laughOA Hrobákova 11, BA

DOD - 11.12.2012

Bližšie informácie: 02 / 624 11 353

 

laughSOŠ Svätoplukova 2, BA

DOD - 04.12.2012 od 8.30 do 13.00 hod.

Bližšie informácie: www.beautycare-studio.sk

 

laughGymnázium I. Horvátha, BA

DOD - 03.12.2012 po 12.45 hod.

Bližšie informácie: www.horvatha.edupage.org

 

laughSpojená škola Sv. Rodiny -Gymnázium, Gercenova 10, BA

DOD - 27.11.2012 od 12.00 do 17.00 hod.

Bližšie informácie: www.gsr.edupage.sk, tel. 02 / 63 53 00 41 

 

laughSOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA

Bližšie informácie: www.sositba.sk, tel. 02 / 44 88 50 01

 

laughSOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA

DOD - každú stredu od 9.00 do 15.00 hod.

Bližšie informácie: www.sos-panty.sk, tel. 02 / 49 49 13 19

 

laughCirkevná SOŠ elektrotechnická P.G.Frassatiho, Vazovova 12, BA

DOD - 05.12.2012 od 8.00 do 16.00 hod.

Bližšie informácie: www.csose.sk, tel. 02 / 55 57 59 79

 

laughSOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA

DOD - 22.11.2012 od 8.00 do 15.00 hod.

Bližšie informácie: www.sose.sk, tel. 02 / 44 88 29 25

 

laughSPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA

Odbory: staviteľstvo; geodézia,kartografia a kataster

Bližšie informácie: www.stav-geo.edupage.org, tel. 02 / 43 33 97 83

 

laughSúkromná OA Profi-Kamo, Športové gymnázium Gaudeamus, Dudvážska 6, BA

Nové odbory: cestovný ruch, informačno-komunikačné technológie

Bližšie informácie: www.dudva.sk, tel. 02 / 45 52 57 72

 

laughSSOŠ Gastroškola, Bieloruska 1, BA

DOD - 05.12.2012 od 12.00 do 14.00 hod.

Bližšie informácie: www.gastroskola.sk, tel. 02 / 45 24 87 99

 

laughSpojená škola Novohradská, BA

DOD - 21.11.2012 od 12.30 do 17.30 hod.

Bližšie informácie: www.gjh.sk, tel. 02 / 55 56 97 25 

 

laughSUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA

DOD - 15.11.2012 od 9.30 do 17.30 hod.

Bližšie informácie: www.zsssvba.sk, tel. 02 / 53 41 46 13

 

laughŠportové gymnázium, Staničná 6, Trenčín

Bližšie informácie: www.sportgymtn.edu.sk, tel. 032 / 652 82 75

 

laughSPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA

DOD - 14.11.2012 od 9.00 do 17.00 hod.

Bližšie informácie: www.spsehalova.sk

 

laughBilingválne gymnáyium C.S.Lewisa, Beňadická, BA

DOD - 29.11.2012

Bližšie informácie: www.bilgym.sk

 

laughSOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA

DOD - 27.11.2012 od 8.00 do 15.00 hod.

Bližšie informácie: www.sossklenarova.edupage.org, tel. 02 / 53 41 36 21

 

laughStredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA

DOD - 16.11.2012 a 12.02.2013

Bližšie informácie: www.szsbaza.sk, tel. 02 / 55 42 20 28

 

laughSOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, BA

DOD - 7.11.2012 od 9.00 do 16.00 hod.

Bližšie informácie: www.sosch.sk, tel. 02 / 40 55 43 96

 

laughSpojená škola, Tokajícka 24, BA

DOD - 8.11.2012 od 10.00 do 16.00 hod.

Bližšie informácie: www.dizajngym.sk, tel. 02 / 433 378 41

 

laughSOŠ Ivanská cesta, BA

DOD - 13.11.2012 od 8.00 do 15.00 hod.

Bližšie informácie: www.sou.sk, tel. 02 / 48 204 210

 

laughSOŠ technická, Vranovská 4, BA

DOD - 09.11.2012 od 9.00 do 15.00 hod.

Ďalšie termíny DOD: 22.11., 13. 12.2012, 10.01., 24.01., 15.02.2013  

Bližšie informácie: www.sosvranovska.eu, tel. 02 / 63 83 84 17

 

laughSúkromná SOŠ, Exnárova 20, BA

DOD - 13.11.2012 a 30.11.2012 od 8.00 do 15.00 hod.

Bližšie informácie: www.sous-ruzinov.sk, tel. 02 / 32 11 80 52  

 

laughSPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA

DOD - 24.10.2012 od 10.00 do 17.00 hod.

Bližšie informácie: www.fajnorka.sk, tel. 02 / 52 96 80 33

 

laughSúkromná SUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké nám. 1, BA

DOD - 05. 12. 2012

Bližšie informácie: 02/6241 1668  fax: 02/6252 4313,  www.uat.sk

 

laughSOŠ polygrafická, Račianska 190, BA

DOD - 23.10.2012 od 10.00 do 16.00 hod.

Bližšie informácie: www.polygraficka.sk,  +421 02/4488 4429, 4920 9220

 

laughSúkromná SOŠ ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, BA

DOD - 11. 10. 2012 od 11.00 hod.

Bližšie informácie: www.wa.sk, 02 / 63 83 84 17 

 

laughSOŠ záhradnícka G. Čejku, Malinovo

DOD - 23. 10. 2012 - 26. 10. 2012 od 8.00 do 18.00 hod.

Bližšie informácie: zahradnicka-malinovo@stonline.sk, 0 2 / 45 9 5 5 1 02

Školský rok 2011/2012

 

Deň otvorených dverí (DOD) na stredných školách v školskom roku 2011/2012:

 

►Gymnázium Pankúchova 6, BA

DOD - 24. 01. 2012 od 12.00 do 16.00 hod.

kontakt: www.gympaba. sk 

 

►SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA

DOD - 07. 02. 2012 a 14. 02. 2012 v čase od 8.00 do 16.00 hod.

kontakt: www.sosaba.sk, tel. 02 / 69 307 210

 

►Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA

DOD - 26. 01. 2012 od 9.30 hod. do 17.30 hod.

kontakt: www.zsssvba.sk, 02 / 53 41 46 13 

 

►SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA

DOD - 07. 02. 2012 od 10.00 do 17.00 hod.

kontakt: www.spsdkvacba.edu.sk, tel. 02 / 55 56 56 76

 

►Spojená škola, Tokajícka 24, BA

DOD - 26.01. 2012 od 10.00 do 16.00 hod.

kontakt: www.dizajngym.sk, tel. 02 / 43 33 78 41  

 

►Súkromná stredná odborná škola, Ružinovská 1, BA

DOD - 10. 02. 2012 a 08. 03. 2012 v čase 8.00 - 14.00 hod.

kontakt: www.sous-ruzinov.sk, 02 / 32 11 80 52

 

►Stredná odborná škola, Farského 9, BA

DOD - 15. 12. 2011 celý deň

kontakt: www.soupotr.sk, tel. 0905 614 138

 

►Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivánska cesta 21, BA

DOD - 24. 01. 2012 od 13.00 do 18.00 hod.

otvára v škol. roku 2012/2013 tieto odbory: grafický a priestorový dizajn, fotografický dizajn, odevný dizajn a priemyselný dizajn.

kontakt: www.skoladizajnu.sk, 02 / 43 41 08 02

 

 

►Evanjelické lýceum, Vranovská 2, BA

DOD - 14. 12. 2011 od 9.30 do 13.30 hod.

kontakt: www.evlyceum.sk, tel. 02 / 63 83 84 88

 

►Súkromná SOŠ GASMO, Súkromná HA GASMO, Gogoľova 18, BA

DOD - 14. 12. 2011 od 10.00 do 16.00 hod.

kontakt: 02 / 68 202 814

 

►Súkromná SOŠ ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, BA

DOD - 20. 12. 2011 od 13.00 do 17.00 hod.

kontakt: www.wa.sk, tel. 02 / 63 83 84 17

 

►OA I. Karvaša, Hrobákova 11, BA

DOD - 06. 12. 2011 od 8.15 do 11.25 hod.

kontakt: www.oaikba.sk

 

►Gymnázium, Metodova 2, BA

DOD - 08. 12. 2011 od 13.00 do 15.00 hod.

kontakt: www.gmet.sk, tel. 02 / 50 10 24 11

 

►SOŠ, Račianska 105, BA

DOD - 07. 12. 2011 od 10.00 do 17.00 hod.

kontakt: www.zssracianska.sk, tel. 02 / 44 45 75 19 

 

►Súkromná SOŠ veterinárna, Bullova 2, BA

DOD - 01. 12. 2011 v čase od 10.00 do 15.00 hod.

kontakt: www.ssvsbabu.szm.com, tel. 02 / 64 53 31 74

 

►Súkromná SOŠ, Bieloruská 1, BA

DOD - 07. 12. 2011 od 12.00 do 15.00 hod.

kontakt: www.gastroskola.sk, tel. 02 / 45 24 87 99

 

►SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA

DOD - 16., 22., 29. novembra v čase 8.00 - 17.30 hod. a 6. a 13. decembra 2011 od 8.00 do 16.30 hod.

kontakt: www.sosaba.sk, tel. 02 / 69 307 210

 

►SOŠ technická, Vranovská 4, BA

DOD - 14. 12. 2011 od 9.00 do 15.00 hod.

študijné programy:

4 - ročný: mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, manažér výroby a kontroly v autom. priemysle

3 - ročný: obrábač kovov, strojný mechanik, zlatník, nástrojár, puškár, techn.-admin. pracovník

2 - ročný: obrábanie kovov, technické služby v autoservise 

kontakt: www.sosvranovska.eu, tel. 02 / 63 83 84 17

 SSkontakt:

 

►Spojená škola sv. Františka z Assissi, Karloveská 32, BA

DOD - 01. 12. 2011 od 8.00 do 13.40 hod.

kontakt: www.svfrantisek.sk, tel. 0903 519 158

 

►Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA

DOD - 29. 11. 2011 od 8.30 do 13.00 hod.

kontakt: www.beauty-study.sk

 

►SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA

DOD - 29. 11. 2011 od 9.00 do 15.00 hod.

kontakt: www.stav-geo.edupage.org, tel. 02 / 43 33 97 83

 

►Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA

DOD - 07. 12. 2011 od 9.00 do 14.30 hod.

kontakt: www.zha.sk

 

►Spojená škola Gymnázium J. Hronca a ZŠ Košická, Novohradská 3, BA

DOD - 23. 11. 2011 v čase od 12.30 do 17.30 hod.

kontakt: www.gjh.sk, tel. 02 / 555 697 25

 

►Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, BA

DOD - 24. 11. 2011 od 8.00 do 15.00 hod.

kontakt: www.sose.sk, tel. 02 / 44 88 41 06

 

►Súkromné konzervatórium a gymnázium PHA, Kalinčiakova 87, Zvolen

DOD - 11. 11. 2011

kontakt: www.pinkharmony.sk, tel. 0918 958 780

 

►Pedagogická a sociálna akakémia, Bullova 2, BA

DOD - 05. 12. 2011 od 8.00 do 16.30 hod.

kontakt: www.psabuba.sk, tel. 02 / 64 36 59 40

 

►Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA

DOD - 25. 11. 2011 a 15. 02. 2012

kontakt: www.szsbaza.sk

 

►Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, BA

DOD - 29. 11. 2011

kontakt: www.bilgym.sk

 

►Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica

DOD - 02. 12. 2011 a 30. 01. 2012 od 9.00 do 16.00 hod.

kontakt: www.suv.sk, tel. 045 / 67 43 567

 

►SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA

DOD - 16. 11. 2011 od 9.00 do 17.00 hod.

kontakt: www.spsehalova.sk, tel. 02 / 63 82 34 02

  

►SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA

DOD - 22. 11. 2011 od 9.00 hod. do 17.00 hod.

kontakt: www.zochova.sk, tel. 02 / 54 41 61 86 

 

►SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA

DOD - 22. 11. 2011 od 9.00 do 16.00 hod.

kontakt: www.sossklenarova.edupage.org, tel. 02 / 53 41 36 21

 

►Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA

DOD - 10. 11. 2011 od 9.30 hod. do 17.30 hod.

kontakt: www.zsssvba.sk, 02 / 53 41 46 13 

 

►Stredná odborná škola, Farského 9, BA

DOD - 03. 11. 2011 v čase 9.00 - 13.00 hod.

kontakt: www.soupotr.sk, 0903 216 770

 

►Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA

DOD - 26. 10. 2011 v čase 10.00 - 17.00 hod.

kontakt: www.fajnorka.sk, 02 / 529 68 033

 

►Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA

DOD - 27. 10. 2011 od 8.00 hod. do 13.30 hod.

kontakt: www.oanba.sk, 02 / 43 41 09 22

 

►SOŠ, Na Pántoch 7, BA

DOD - 17. 10. 2011 od 8.00 do 16.00 hod.

kontakt: www.souzel.sk, 02 / 44 88 32 60

 

►Gymnázium J. G. Tajovského, BB

DOD - 25. 10. 2011 od 9.30 hod. - matematické triedy

 

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, BA

DOD - 07. 12. 2011

kontakt: uat@uat.sk, 02 / 62 41 16 68

 

►Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA

DOD - 25. 10. 2011 v čase 13.00 - 17.00 hod.

kontakt: www.polygraficka.sk, 02 / 44 88 44 29

 

►Stredná odborná škola, Ivánska cesta 21, BA

DOD - 15. 11. 2011 a 14. 02. 2012

kontakt: www.sou.sk, 02 / 48 20 42 10

 Školský rok 2010/2011

 

♦ SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA; DOD - 16.12.2010, 12. a 19.1.2011 v čase 8.00 - 16.00 hod., tel. 02/69307210 

 

♦ SPŠ stavebná, Drieňová 35, BA; DOD - 30.11.2010 v čase 8.00 - 15.00 hod., tel. 02/43336407, www.spssdrba.edupage.org  

 

♦ Súkromná HA SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín, DOD - 8.12.2010 od 10.00 do 14.00 hod., tel. 031/5622415, www.hasossamorin.edu.sk  

 

♦ Bilingválne gymnázium C.S.Lewis, DOD - 7.12.2010, www.bilgym.sk

 

♦ SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA; DOD - 1.12.2010, tel. 02/63830484, www.sospodnikania.edupage.org

 

♦ SOŠ, Na pántoch 7, BA; ponúka tieto študijné odbory: mechanik počítačových sietí, technik informačných a telekomunikačných technológií, komerčný pracovník v doprave, mechanik lietadiel; tel. 02/44883260 

 

♦ Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA; DOD - 29.11.2010 od 12.45 hod., tel. 02/43423677, www.horvatha.edupage.org 

 

♦ Spojená škola Gymnázium J. Hronca, Novohradská 3, BA; DOD - 24.11.2010 v čase 12.40 - 18.00 hod., tel. 02/55571122, www.gjh.sk

 

♦ SOŠ Farského 9, BA; DOD - 9.12.2010 v čase 8.00 - 14.00 hod., tel. 02/62243610, www.soupotr.sk 

 

♦ SOŠ Račianska 105, BA; DOD - 15.12.2010, www.zssracianska.sk

 

♦ Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA; DOD - 6.12.2010 od 14.00 do 17.00 hod., tel. 02/64365940, www.psabuba.edu.sk

 

♦ Obchodná akadémia, Dudova 4, BA; DOD - 24.11.2010 v čase 8.00 - 15.00 hod.

 

♦ Súkromná SOŠ, Bieloruská 1, BA; ponúka 4-ročné a 3-ročné odbory v oblasti stravovania. Tel. 0917 638732, www.gastroskola.sk

 

♦ SOŠ Račianska 105, BA; DOD - 15.12.2010 v čase 9.00 - 17.00 hod., 02/44457519

 

♦ SOŠ Svätoplukova 2, BA; DOD - 2.12.2010 od 8.30 - 13.00 hod., www.beauty-study.sk

 

♦ Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA; DOD - 19.11.2010 a 11.02.2011, tel. 02/55410943, www.szsbaza.sk

 

♦ SOŠ drevárska, Pavlovičová 3, BA; ponúka tieto študijné odbory: 4-ročné konzervátorské a reštaurátorské práce, tvorba nábytku a interiéru, nábytkárstvo, 3-ročné stolár, čalúnnik a nadstavbové štúdium drevárska a nábytkárska výroba. Tel. 02/43337601, www.drevarska.sk

 

♦ SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA; DOD - 23.11.2010 od 9.00 do 17.00 hod., www.zochova.sk  

 

♦ Súkromné konzervatórium ALKANA, ponúka možnosť štúdia v odbore muzikál, bližšie informácie: tel. 02/64531359, www.alkana.sk

 

♦ Strední škola Kostka s.r.o., Vsetín, Česká republika, ponúka tieto študijné odbory: Gymnázium - humanitné predmety, Pedagogické lýceum, Ekonomika a podnikanie; tel. 571415832, e-mail: info@kostka-skola.cz, www.kostka-skola.cz

 

♦ Spojená škola, Tokajícka 24, BA; DOD - 18.11.2010 v čase 10.00 - 16.00 hod., tel. 02/43337841, www.dizajngym.sk

 

♦ SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA; DOD - 15.11.2010 od 10.00 do 18.00 hod., tel. 02/64361041, www.adlerka.sk

 

♦ Súkromná SUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, BA; DOD - 8.12.2010 od 9.00 hod., tel. 02/62411668, www.uat.sk 

 

♦ SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA; DOD - 10.11 a 24.11.2010 od 8.00 do 17.00 hod., tel. 02/69307210, www.sosaba.sk

 

♦ Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 75, BA; DOD - každú stredu od 12.30 do 16.30 hod., 8.12.2010 navyše výstava vianočných tabúľ, tel. 02/43420980, www.skolahost.sk 

 

♦ SPŠ elektrotechnická Hálova 16, BA; DOD - 3.11.2010 v čase 9.00 - 17.00 hod., tel. 02/63823402, www.spsehalova.sk

 

Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA; DOD - 28.10.2010 od 8.00 do 13.00 hod., tel. 02/43410922, www.oanba.sk

 

 ♦ Súkromná SUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, BA; DOD - 8.12.2010, tel. 02/62411668, www.uat.sk

 

♦ Súkromná HA HaGMa, Biskupická 21, BA; DOD - 26.10.2010, 24.11.2010, 26.1.2011 a 15.2.2011 od 10.00 do 17.00 hod., tel. 02/452599, www.shahagma.sk

 

♦ Gymnázium Sv. rodiny, Gercenová 10, BA; DOD - 11.11.2010 od 10.00 - 17.00 hod., tel. 02/63451622, www.gsr.edupage.sk

 

♦ Spojená škola, Račianska 78, BA; DOD - 11.11.2010 v čase od 9.00 do 16.00 hod., v detašovanom pracovisku Vlčie hrdlo 50, tel. 02/40554396, www.chemiraba.sk  

 

♦ Súkromná OA Profi - Kamo, Súkromné športové gymnázium Gaudeamus, Dudvážska 6, BA; DOD - 12.11.2010 o 9.00 hod., tel. 02/45525772, www.dudva.sk 

 

♦ SPŠS, Fajnorovo nábrežie 5, BA; DOD - 21.10.2010 v čase od 10.00 do 17.00 hod., www.fajnorka.sk

 

♦ SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA; DOD - 27.10.2010 od 9.00 do 18.00 hod., tel. 02/53414613, www.zsssvba.sk

 

♦ SOŠ, Na Pántoch 7, BA; DOD - 18.10.2010 od 8.00 - 16.00 hod.; tel. 02/44883260, www.souzel.sk 

 

♦ SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA; DOD - 9.11.2010 od 9.00 - 15.00 hod., tel.: 02/53413621, www.sossklenarova.edupage.org

  

SOŠ, Ivanska cesta 21, BA; DOD - 16.11.2010 a 15.2.2011 v čase 8.00 - 15.00 hod.; informácie: 02/48204210, www.sou.sk  

 

♦ SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA; DOD - 26.10.2010 v čase 13.00 - 17.00 hod.;  tel. 02/44884429, skola@polygraficka.sk

    Školský rok 2009/2010                                          DOD = Deň otvorených dverí1. kolo prijímacích skúšok bude 10. mája 2010 a 13. mája 2010.
2. kolo prijímacích skúšok bude 22.6.2010.

 

 • SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA
  Od 2.2.2010 do 25.2.2010 je možné navštíviť školu každý utorok, stredu a štvrtok v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.
  Informácie: www.sose.sk 
 • SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA
  DOD - 10.2.2010 od 8.00 do 17.00 hod.
  Informácie: 02/ 64 776 875
   
   
 • Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv.Lukáša, Topolčany
  V školskom roku 2010/2011 otvára viaceré umelecké odbory.
  Kontakt: https://csuvto.edupage.org, 038/ 532 66 53


   
 • Súkromná hotelová akadémia Gasmo, Žehrianska 6 BA
  Súkromná SOŠ Gasmo, Žehrianska 6, BA

  DOD - 20.1.2010 v čase od 10.00 - 16.00 hod.

  tel. 02/68 202 800
   
 • Gymnázium,Grosslingova 18, BA
  DOD - 25.1.2010, na Račianskej ulici 78
  Bližšie informácie: www.gamca.sk
    
   
 • Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, BA
  DOD - 9.12.2009 od 15.00 do 17.00 hod.
  Bližšie informácie: www.gsurba.sk
   
   
 • Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA
  DOD - 8.12.2009 a 16.2.2010 od 8.00 do 15.00 hod.
  Informácie: www.sou.sk
 • Súkromná stredná pedagogická škola, Bullova 2, BA
  DOD - 7.12.2009 od 14.00 do 17.00 hod.
  Bližšie informácie: www.psabuba.edu.sk

 

 • Gymnázium, Hubeného 23, BA
  DOD - 8.12.2009 od 8.30 do 14.00 hod.

 

 

 • Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Beňadická 38, BA
  DOD - 1.12.2009 od 9.00 do 12.45 hod.
  Kontakt: www.bilgym.sk
 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, BA
  DOD - 26.11.2009 od 8.00 do 14.00 hod.
 • Stredná odborná škola, Račianska 105, BA
  DOD - 15.12.2009 od 14.30 do 17.30 hod.
  Bližšie informácie: 02/442 580 40


   
 • Stredná priemyselná škola stavebná, Drieňová 35, BA
  DOD - 24.11.2009 od 8.00 do 15.30 hod.
  Kontakt: www.spssdrba.edupage.org
 • Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA
  DOD - 24.11.2009 od 8.30 do 13.00 hod.
  Bližšie informácie: www.beautycare-study.sk
   
   
 • Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, BA
  DOD - 19.11.2009 a 2.12.2009 od 8.00 do 17.00 hod.
  Kontakt: www.soujj5.sk

   
 • Súkromné gymnázium FUTURUM, Starohájska 6,BA
  otvára v šk. roku 2010/2011 bilingválne anglické 5-ročné štúdium.
  Bližšie informácie na www.sgfuturum.sk

   
 • Stredná umelecká škola, Sklenárova 7, BA
  DOD - 12.11.2009


   
 • SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárová 1, BA
  DOD - 10.11.2009
  Ďalšie informácie na www.sossklenarova.edupage.org

   
 • Súkromná stredná odborná škola, Ružinovská 1, BA
  DOD - 26.11.2009
  Bližšie informácie na www.sous-ruzinov.sk
    

 

 • Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Vlastenecké nám. 1, BA
  DOD - 2.12.2009
  Informácie na www.uat.sk

   
 • Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA
  DOD - 30.11.2009 po 13.00 hod.
  Bližšie informácie na www.horvatha.edupage.org


   
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, BA
  DOD - 4.11.2009 od 9.00 do 17.00 hod.
  www.spsehalova.sk

   
 • Gymnázium Pankúchova 6, BA
  DOD - 4.11.2009 od 12.00 - do 16.00 hod.
  Kontakt: www.gympaba.sk

   
 • Stredná odborná škola, Na Pántoch 7, BA
  DOD - 26.10.2009 od 8.00 do 16.00 hod.
  Viav informácií na www.souzel.sk

   
 • Stredná geodetická škola, Vazovova 14, BA
  pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Týždeň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční od 2.11.2009 - 6.11.2009 od 8.00 do 14.00 hod. v budove školy.
  Bližšie informácie na www.sgsgeodet.edupage.sk.

   
 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA
  DOD - 21. 10.2009 od 10.00 - 18.00 hod.
  otvára v škols. roku 2009/2010 štyri študijné odbory:
  technické lýceum
  strojárstvo
  technické a informatické služby
  mechatronika 

   
 • Súkromná hotelová akadémia HaGMa, Biskupická 21, BA
  DOD - 21.10.2009, 18.11.2009 a 9.12.2009 v čase od 10.00 - 17.00 hod.
 • Súkromné športové gymnázium Gaudeamus a Súkromná obchodná akadémia Profi-Kamo
  DOD - 13.11.2009 od 9.00 do 12.00 hod. v budove školy na Dudvážskej ulici č.6 v Bratislave.
   Školský rok 2008/2009
 • Centro Formazione Pordenone, Taliansko
  umožňuje slovenským deťom od 15 - 18 rokov po ukončení ZŠ študovať dva odbory: Podnikový manažment a Špecializovaný mechanik.
  Každý rok tu študuje 40 slovenských detí, taliančina nie je podmienkou pre prijatie, mesačne sa platí 100 Eur.
  Bližšie informácie na mail adrese: pavelkovaeva@libero.it alebo na čísle: 0039 347 60 14 586

   
 • Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA
  otvára nový  4 - ročný študijný odbor s maturitou: Kaderník - vizážista
  Bližšie informácie na www.beautycare-study.sk, 02/55563419 


   
 • Stredná odborná škola podnikania, Znievska 2-4, BA
  prijíma ešte do 1. ročníka 22 uchádzačov o štúdium, prihlášky je možné doručiť do 12.6.2009
  Bližšie informácie poskytne SŠ na tel. č. 02/63830484 alebo na mail. adrese školy skola@sosznieba.sk 


   
 • Súkromné športové gymnázium Gaudeamus a Súkromná obchodná akadémia Profi-Kamo, Dudvažska 6, BA
  oznámujú, že majú ešte voľné miesta do odborov 1. ročníka 2009/2010


   
 • Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA 851 02
  v šk. roku 2009/2010 otvára nový študijný program Manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle
  dĺžka štúdia je 4 roky a absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
  Bližšie informácie na www.sosvranovska.eu

 

 • Súkromná SPŠ animovaná tvorba, Vlastenecké námestie 1, BA
  pozýva deviatakov na druhé kolo talentových skúšok.
  Bližšie informácie na www.uat.sk

 

 • 1. Súkromné gymnázium, Bajkalská 20, BA
  DOD - 5.5.2009 od 8.00 - 11.30 hod. vyučovanie priamo na hodinách
  11.30 - 13.00 hod. stretnutie s vedením školy a učiteľmi
  13.00 - 15.00 hod. na sekretariáte školy

 

 • Súkromná stredná odborná škola, Karloveská 32, BA 841 04
  ponúka štúdium pre šk. rok 2009/2010 v týchto odboroch:
  3 - ročné učebné odbory: Kaderník a Pedikér-Manikér
  4 - ročný študijný odbor: Kozmetik (s maturitou)
  nadstavbové a pomaturitné štúdium
  Kontakt: 0902 164 275 p. Adamová, 0944 117 794 RNDr.F.Vašš,CSc.
               ssos.karloveska32@azet.sk, www.souk.sk

 

 • Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, BA 841 04
  otvára 1 triedu 1. ročníka nového 4 - ročného gymnázia
  Bližšie informácie na www.czskarloba.edu.sk

 

 • Strední škola letecká, Na Záhonech 1177, Kunovice 686 04 ČR
  otvára v šk. roku 2009/2010 študijné odbory:
  Technik údržby lietadiel
  Mechanik lietadiel
  Klampiar - letecká výroba
  Bližšie informácie u VP alebo na www.ssletecka.com

 

 • Súkromné gymnázium, Plickova 9, Ba - Rača 831 06
  DOD - 10.3.2009 od 16.00 - 18.00 hod. v priestoroch Bratislavskej vysokej školy práva na Tomášikovej ulici 20 v Bratislave - Ružinove.


   
 • Súkromná SOŠ Via Humana, Mallého 2, Skalica 909 01 ponúka 4 - ročné štúdium v týchto odboroch:
  výživa a šport
  služby v cestovnom ruchu
  obchodné a informačné služby
  služby a súkromné podnikanie
  celé štúdium aj ubytovanie v šk. internáte je bezplatné

 

 • SPŠ - elektrotechnická, K. Adlera 5, BA Dúbravka
  DOD - 2.3.2009, v čase od 10.00 - 18.00 hod. Viac informácií na www.adlerka.sk

 

 • Súkromná ZŠ pre deti so všeob. intelektovým nadaním, Bajkalská 20, BA
   DOD - 5.3.2009 a 24.3.2009 v budove 1. súkromného gymnázia na Bajkalskej ulici 20 v BA, čas : 8.00 - 13.00 hod. v budove školy a poobede od 13.00 - 15.00 hod. na sekretariáte školy

 

 • Súkromná SOŠ, Karloveská 32, BA 841 04
  ponúka bezplatné štúdium pre deviatakov v týchto odboroch:
  3 - ročné štúdium: kaderník/kaderníčka
  2 - ročné nadstavbové štúdium:vlasová kozmetika
  4- ročné štúdium: kozmetik/kozmetička
  Viac informácií získate: www.souk.sk

 

 • SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA 814 75
  DOD - 11.2.2009 od 10.00 - 18.00 hod.
  Podrobné informácie nájdete na www.fajnorka.sk

   
 • SPŠ stavebná, Drieňova 35, BA 826 64
  DOD - 10.2.2009 v čase od 8.00 - 15.30 hod.

 

 • SOŠ Sklenárová 7, BA 824 89
  Termín podania prihlášok: 25.2.2009
  Termín prijímacích talentových skúšok: 25.3.2009
  SOŠ vyhlasuje 1. ročník celoslovenskej výtvarnej prehliadky: 1.EURO
  (propozície a prihlášky na súťaž sú u výchovného poradcu) 


  Obchodná akadémia I. Karvaša, Hrobákova 11, BA 851 02
  nový odbor: 5 - ročné bilingválne štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka
  (6317674 obchodná akadémia so zameraním na bilingválne štúdium v nemeckom jazyku)
  Bližšie informácie na:
  www.oaikba.sk

 

 • Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA 823 75
  DOD - 10.2.2009 8.00 - 15.00 hod.

 

 

 • Spojená škola, Tokajícka 24, BA 821 03 
  nový študijný odbor - gymnázium so zameraním na umeleckú výchovu (robí sa talentová skúška)
                                - reklamná tvorba 
                                - styling a marketing
   DOD 28.1.2009 od 11.00 - 17.15 hod.

        Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Beňadická 38 BA 851 06 

        DOD 11.2.2009 www.bilgym.sk


 

 • Súkromná hotelová akadémia HaGMa, Biskupická 21, BA 821 06
  nový študijný odbor – Služby v cestovnom ruchu
  DOD 13.1.2009, 10.2.2009 10.00 – 17.00 hod.
   
 • Súkromné gymnázium Plickova 9, BA 831 06
  DOD 10.2.2009 od 16.00 - 18.00 hod. na Tomášikovej ulici 20 

  www.sgplickova.sk
 • Gymnázium školských bratov, Čachtická 14, BA 831 06
  DOD 28.1.2009    9.00 – 12.00 hod.

 

 • Stredná odborná škola zdravotnícka, Žilina 
  V odbore masér v kritériach pre prijímacie skúšky pribudlo plávanie.                
  www.szshlbokaza.edu.sk   

 

           
 

DOD - Deň otvorených dverí