Mgr. Rudolf Gróf Utorok: 9.00 - 10.45 hod. rudolfgrof@gmail.com

Výchovný poradca

Mgr. Rudolf Gróf Utorok: 9.00 - 10.45 hod. rudolfgrof@gmail.com

 


                                          Aktuality o stredných školách
Školský rok 2017/2018

do 1.2.2018 - talentové - riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. 

20.2.2018 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2018 - ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

ZŠ TESTOVANIE 5-2017                                                     22. 11. 2017          

 ZŠ TESTOVANIE 9 -2018                                                   21. 03. 2018

                                                                                                 05. 04. 2018 –náhradné testovanie

 do 31.3.2018 - SŠ zverejní kritéria na netalentové odbory

Ta l e n t o v é       s k ú š k y                                                        25. marec – 15. apríl 2018

do 10.4.2018 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné štud. a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špec. schopností, zručností alebo talentu).

do 20.4.2018 - ZŠ riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ          

SŠ                              1. k o l o    p r i j í m a c í c h      s k ú š o k      14. 05. 2018 a 17. 05. 2018

SŠ                              2. k o l o    p r i j í m a c í c h      s k ú š o k       19. 06. 2018

 Zbierka zákonov č. 245/2008

 § 62

       (2) Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách alebo osemročného vzdelávacieho programu v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania, ak tento zákon neustanovuje inak.

       (3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

 §63

        (1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého Uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive schválenom ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods. 7.

        (2) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára 2017 na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do 10. apríla 2017 na ostatné odbory vzdelávania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu a) do 28. februára 2017 na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, b) do 20. apríla 2017 na ostatné odbory vzdelávania.

 §65

       (1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Tieto údaje zverejní a) do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, b) do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania.