Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk ANJ1
Anglický jazyk ANJ2
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Čítanie a písanie hrou CNH
Dejepis DEJ
Diagnostika praktických zručností DPZ
Dramatická výchova DRA
Etická výchova ETV
Farebný svet FAS
Francúzsky jazyk FRJ2
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická starostlivosť ISL
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Jazykové cvičenia JAC
Kolektívne hry KOH
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Matematické cvičenia MAC
Matematika MAT
Matematika hrou MAH
Modrá planéta MOP
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ1
Nemecký jazyk NEJ2
Nemecký jazyk NEJx
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybom ku zdraviu POZ
Pohybom ku zdraviu POZ
Pohybová výchova PHY
Poznávanie prírody POP
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvoj špecifických funkcií RFS
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spievanky SPI
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technická výchova TCHV
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Terapeutické a korektívne cvičenia TAK
Tvorivé čítanie TVČ
Tvorivé písanie TVP
Učenie hrou UCH
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2018.0.1111 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2018